W ramach współpracy pomiędzy trenerami realizowanej pod wspólną marką NODN Sophia jestem współautorem dwu rekomendowanych programów profilaktycznych. Rekomendowane programy to takie które zostały poddane naukowej ocenie i ewaluacji i wpisane na listę programów rekomendowanych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych.

        System rekomendacji działa na poziomie krajowym od 2010 roku. Jest to zadanie realizowane we współpracy czterech instytucji - Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W ramach systemu dokonywana jest ocena programów z obszarów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży.

        Programy są badane pod kątem spełnienia standardów - szczegółowych wymagań odnoszących się do jakości programu jako całości, a także poszczególnych etapów jego realizacji, tj. etapu diagnozy i oceny potrzeb, wyboru grupy docelowej, planowania celów i sposobów ich realizacji, zapewnienia jakości realizacji oraz monitorowania i oceny efektów programu w trakcie ewaluacji.Program profilaktyki uniwersalnej


Przeznaczony do realizacji z całą klasą
na poziomie szkoły ponadpodstawowej
Program wymaga zaangażowania w realizację jednego
lub dwóch nauczycieli
więcej...
Program profilaktyki selektywnej


Preznaczony do realizacji z wybranymi uczniami
na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
Program wymaga zaangazowania w realizację wszystkich nauczycieli uczących danego ucznia.
więcej...