Rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół ponadpodstawo - wych w wieku 15 - 17 lat przygoto - wany przez nas wspólnie z trenerami NODN Sophia

PROGRAM „PROJEKT LUSTRO”


· Autorski program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniówszkół ponad podstawowych , opracowany przez zespół autorski NODN Sophia (St. Bobula, N. Karaszewski, J. Rządzki, K. Salamon Bobińska) w ramach projektu realizowanego prze MJRConsulting na zlecenia Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Program zawiera scenariusze zajęć do systematycznej pracy  w ciągu całego roku szkolnego (około 10 - 12 godzin lekcyjnych na każdy z pierwszych trzech lat nauki w szkole ponadpodstawowej).

Podręcznik Programu oprócz wiedzy teoretycznej i metodycznej zawiera 34 scenariusze podzielone na 3 lata.


Uczniowie po realizacji Programu w ich klasie poproszeni o rekomendacje dla innych uczniów powieedzieli miedzy innymi: :
 • Przypomniało mi to, że szkolna rzeczywistość, choć wydaje się przygnębiająca, może być pozytywna i budująca.
 • Można poznać siebie w szerokim zakresie (…) oraz poznać bliżej kolegów z klasy.
 • To odskocznia od codziennych zajęć, chwila, którą można poświęcić na refleksję.
 • Te zajęcia są bardzo rozwojowe poruszają tematy, których na co dzień boimy się podejmować, bo są trudne i niewygodne.
 • Uczy nas pracy w grupie i otwierania się.
 • Uczy innego postrzegania ludzi ze swojego środowiska oraz pogłębić relacje.
 • Zajęcia dają okazję do podzielenia się osobistymi myślami, których być może nie powiedzielibyśmy na głos w innej sytuacji.


PROCES SZKOLENIOWY DLA REALIZATORÓW

Na procedurę szkoleniową przygotowującą realizatorów programu Projekt Lustro składają się:

 • e-learning, 

Szkolenie wstępne w formie e-learningu przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli w szkole (szczególnie, gdy szkoła podjęła decyzje o wdrożeniu programu jako elementu swojego programu wychowawczego) i ma na celu ogólne zapoznanie z programem i jego założeniami teoretycznymi oraz praktycznym sposobem realizacji. Jest elementem wprowadzającym przed rozpoczęciem Treningu Umiejętności.

 • Treningi Umiejętności

Każdy Trening Umiejętności to 20 godzin dydaktycznych realizowanych stacjonarnie. Każdy trwa dwa pełne dni. Ilość uczestników 14-16 osób.

Pierwszy Trening Umiejętności zawiera między innymi:

 • Analizę umiejętności interpersonalnych niezbędnych do prowadzenia zajęć
 • Trening umiejętności komunikacyjnych: Pytania sokratejskie, Aktywne słuchanie, Dialog motywujący,
 • Przygotowanie uczestników do realizacji wybranych scenariuszy w parach, 
 • Prowadzenie wybranych  scenariuszy zajęć przez uczestników wraz z wspólnym omówieniem,

Po pierwszym Treningu uczestnicy rozpoczynają samodzielną realizację zajęć z uczniami w swojej klasie. 

Drugi Trening Umiejętności realizowany po kilku miesiącach zawiera między innymi:

 • omówienie dotychczasowych  doświadczeń uczestników 
 • praktyczna realizacja kolejnych scenariuszy programu w parach
 • pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy realizacji kolejnych scenariuszy
 • modelowanie sposobów radzenia sobie z trudnościami doświadczanymi przez uczestników

Pomiędzy Treningami Umiejętności realizowana jest pierwsza superwizja.

 • superwizje

Proces szkoleniowy przewiduje dwie superwizje realizowane on-line. Każda z nich trwa po 5 godzin dydaktycznych. Pierwsza superwizja realizowana jest pomiędzy Treningami Umiejętności a druga ok 4 - 8 tygodni po Drugim Treningu Umiejętności.

W trakcie superwizji uczestnicy odnoszą się do bieżących wyzwań i osiągnięć.

 • realizacja zajęć według scenariuszy z uczniami w okresach pomiędzy sesjami szkoleniowymi

Rozpoczęcie i kontynuacja zajęć z uczniami w trakcie procesu szkoleniowego jest niezbędnym elementem uzyskiwania uprawnień i zdobywania umiejętności realizacji Programu. Zapewnia też wysoką jakość przygotowania realizatorów.

Uprawnienia realizatora programu Projekt Lustro otrzymują wyłącznie ci uczestnicy, którzy uczestniczyli we wszystkich zajęciach oraz zrealizowali w procesie szkoleniowym co najmniej 8 scenariuszy zajęć z uczniami.

Zakładamy szkolenie realizatorów w jednej placówce lub po co najmniej dwie osoby z jednej placówki tak by realizatorzy mogli wspierać się w jednej szkole.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj sie za pomocą formularza poniżej

Chcesz przecytać więcej o Programie?

sprawdź system rekomendacji

 lub przejdź na stronę Programu