POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych:
  1. Administratorem danych osobowych jest MJRConsulting Jerzy Rzadzki Zielona Góra 66-015 PRZYLEP - Morelowa 17
  2. Wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych udziela Jerzy Rządzki, adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:
  1. Dane osobowe gromadzone są w celu prawidłowej realizacji usług terapeutycznych i edukacyjnych prowadzonych przez Poradnię, a w szczególności w celu:
   1. prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji medycznej i oświatowej,
   2. prowadzenia korespondencji, usług informatycznych (powiadomienia, przesyłanie dokumentacji online),
   3. Rejestracja na diagnozę, terapię lub inne świadczenia terapeutyczne ( w tym udział w Turnusie Neurologopedycznym, szkoleniu itp.) stanowią wyrażenie zgody na przetwarzanie danych wymaganych prawem i niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi. Odmowa podania niezbędnych danych powoduje zaniechanie dalszego wdrażania świadczenia usług wymagających identyfikacji pacjenta czy innych czynności związanych z usługą.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:
   1. ustawa z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, jest również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO,
   2. Art. 9 ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
   3. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
    
 1. Kategorie zbieranych danych:
  1. Dane osobowe pacjentów / uczestników niezbędne do identyfikacji pacjenta/uczestnika, prowadzenia dokumentacji medycznej lub szkoleniowej, wystawienia opinii, zaleceń, zaświadczeń oraz innych dokumentów przewidzianych prawem a związanych z rodzajem udzielanej usługi,
  2. Dane kontaktowe zbierane bezpośrednio lub za pośrednictwem formularzy online niezbędne do pozyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia usługi lub do podjęcia kontaktu z osobą rejestrująca się do wykonania usługi,
  3. Dane zbierane bezpośrednio przechowywane są w siedzibie poradni lub miejscu realizacji usługi i są zabezpieczone fizycznie przed dostępem osób trzecich,
  4. Dane zebrane za pośrednictwem strony internetowej www.mjrconsulting.pl przechowywane są na zabezpieczonych h serwerach oraz komputerach chronionych hasłem i dodatkowymi zabezpieczeniami.
   
 1. Informacje dotyczące profilowania danych:
  1. Nie udostępniamy danych podmiotom trzecim za wyjątkiem instytucji współpracujących z nami przy realizacji świadczeń takich jak organizacja szkoleń, turnusów itp.,
  2. Przekazywane dane objęte są klauzulą poufności i zawierają informacje niezbędne do zakwaterowania lub realizacji szczególnej usługi (np. wystawienie faktur, zameldowanie, dokumentacja projektowa i szkoleniowa itp.),
  3. Nie prowadzimy profilowania danych w jakichkolwiek celach marketingowych itp.
   
 1. Okres przechowywania danych i prawa właściciela danych:
  1. Dane medyczne przechowywane są przez okres 20 lat i nie podlegają prawu do zaniechania przetwarzania danych zgodnie z odnośnymi przepisami prawa pkt II./3/a,
  2. Dane związane z działalnością edukacyjną przechowywane są wieczyście w zakresie niezbędnym do odtworzenia dokumentów pozwalających na potwierdzenie odbycia szkolenia czy usługi terapeutycznej,
  3. Pozostałe dane podlegają zaniechaniu przetwarzania na podstawie zgłoszonej drogą poczty elektronicznej prośby o zaniechanie przetwarzania. Prośba powinna jednoznacznie określać rodzaj danych do usunięcia oraz właściciela,
  4. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych, żądania sprostowań danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo usunięcia danych (z pominięciem sytuacji pkt V./1 i 2).