Warsztaty umiejętności służących kierowaniu klasą przygotowują do prowadzeni zajęć z uczniami w sposób sprzyjający uczeniu się oraz zapobiegący zakłóceniom i oporowi. Umiejętność kierowania swoim zachowaniem to ważne, rozwojowe zadanie,


Dlaczego to jest ważne?
Osiągnięcie samodyscypliny, umiejętności kierowania swoim zachowaniem to ważne, rozwojowe zadanie, które stawiamy przed młodymi ludźmi. Najlepiej, jeżeli nauka kierowania swoim zachowaniem odbywa się w otoczeniu kochających i wspierających najbliższych. Trudno oczekiwać, że zawsze tak będzie, a tym bardziej spodziewać się od rodziców/opiekunów uczniów profesjonalnej wiedzy pedagogicznopsychologicznej. Wiedzy, która pozwala rozwijać tak ważne umiejętności i postawy zwłaszcza na poziomie klasy szkolnej.
Dlatego tak ważne w pracy każdego nauczyciela jest stworzenie uczniom sprzyjających warunków do uczenia się samodyscypliny i zachowań społecznie akceptowanych.

Jak to robimy?
Poprzez zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności pozwalających tworzyć sprzyjające warunki w klasie/szkole, które służą uczeniu konstruktywnych zachowań i budowaniu postawy odpowiedzialności u uczniów. Pooprzez analizę zachowań i rozumienie funkcji zachowania (potrzeby, cele, strategie). Poprzez refleksję nad reakcjami nauczyciela i wpływie tych reakcji na zachowania uczniów i ich motywację do nauki i zmiany zachowania. Poprzez rozwijanie kompetencji miękkich nauczyciela związanych z wspieraniem konstruktywnej postawy uczniów. Poprzez zaplanowanie przez nauczycieli strategii służących organizacji pracy w klasie, która umożliwi uczniom rozwijanie umiejętności kierowania swoim zachowaniem i dokonywania samodzielnych wyborów.

Co dzięki temu osiągniemy?
W szkole nauczyciele są zadowoleni i czerpią satysfakcję ze swojej pracy, poprawiają się relacje z uczniami a uczniowie czują się bezpieczni. Klimat klasy sprzyja nauczaniu i uczeniu się, a absolwenci są dobrze przygotowani do życia w społeczeństwie, w którym kluczowa jest autonomia jednostki i odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Treści szkolenia:

  • Definiowanie zachowań naruszających dyscyplinę w klasie,
  • Istota zachowań klasowych i proces powstawania,
  • Czynniki wpływające na występowanie zachowań naruszających dyscyplinę w klasie,
  • Procesy grupowe i ich wpływ na zachowania uczniów,
  • Trening umiejętnosci miękkich nauczyciela,
  • Działania nauczyciela zapobiegające wystąpieniu zachowań naruszających dyscyplinę i dobieranie odpowiednich interwencji zapobiegających.
  • Interwencje nauczyciela w sytuacjach naruszenia dyscyplin.