Programy profilaktyczne

Rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół ponadpodstawo - wych w wieku 15 - 17 lat przygoto - wany przez nas wspólnie z trenerami NODN Sophia

Rekomendowany program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. Wszechstronnie wdrażający kompetencje kluczowe, z naciskiem na kompetencje społeczne i prozdrowotne.

Rekomendowany program profilaktyki selektywnej dla szkół podstawowych i ponad-podstawowych stworzony z moim udziałem w zespole NODN SOOPHIA i wspierający poczucie własnej wartości uczniów i wychowanków...