Zapraszamy na szkolenie dla osób zainteresowanych pracą trenera na szkoleniach dla pracowników biznesu zajmujacych się sprzedażą napojów alkoholowych. Ukończenie  szkolenia pozwala na uzyskanie rekomendacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom do prowadzenia warsztatów dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie asertywnej obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów związanych z ochrona nieletnich.


  

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia

w ramach zadania konkursowego

Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 
 

DLA KOGO SZKOLENIE 

 

 TERMINY I MIEJSCE SZKOLENIA 

 

CELE TREŚCI I PROGRAM SZKOLENIA

 

NARZĘDZIA DLA UCZESTNIKÓW


DLA KOGO SZKOLENIE


Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się profilaktyką (nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów uzależnień itp) zaangazowanych w działania profilaktyczne w swoim środowisku i pragnące prowadzic profesjonalne i rekomendowane przez KCPU szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych. Szczególnie serdecznie zapraszamy osoby posiadające doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi (np. z rodzicami)

Szkokolenie przeznaczone jest dla osób które planuja aktywną działalność szkokoleniową z obszarów profilaktyki uzależnień. Po ukończeniu szkolenia można realizować s.zkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowyh na zlecenie gmin, osrodków profilaktycznych a takze samych przedsiebiorców odpowiedzialnych za bezpieczny handel napojami alkoholowymi.

 

   CO TO SĄ REKOMENDOWANE SZKOLENIA DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Szkolenia dla sprzedawców alkooholu zostały opracowane przez zespół profilaktyków na zlecenie PARPA i były modyfikowane i rozwijane na podstawie dośswiadczeń z uwzględnieniem aktualnej wiedzy i zmieniającej sie specyfiki odbiorców. W swojej treści zawierają nie tylko wiedzę prawną dotyczaca obsługi osob które nie ukończyły 18 roku, wiedzę dotyczącą mitów i faktów na temat działania alkoholu na organizm człowieka zycia ale przede wszystkim trening umiejetnosci praktycznych takich jak:
  • stosowanie procedury asertywnego sprawdzania wieku młodo wygladajacego klienta
  • stosowanie procedury odmowy sprzedaży opartej o pozytywny komunikat
  • techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami klienta
  • procedury bezpieczeństwa


Na szkolenie dla przyszłych instruktorów zapraszamy osoby które chca nauczyc się jak efektywnie i atrakcyjnie poprowadzić opisane wyzej szkolenia dla sprzedawców

TERMINY I MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenia odbeda sie w Zbąszyniu w wojewódtwie lubuskim. Zakwaterowanie uczestników, wyżywienie oraz zajecia z trenerami odbeda sie w ośrodku Navigator połozonym bezposrednio nad brzegiem jeziora zbąskiego. Link do hotelu: https://www.navigatorhotel.pl/


I etap szkolenia: Szkolenie przygotowujące do pracy ze sprzedawcami realizowane w dniach 25-27 czerwca 2024 roku
II etap szkolenia: Moduł praktyczny - samodzielna realizacja szkolenia dla sprzedawców w gminie: czerwiec - wrzesień 2024
III etap szkolenia: Szkolenie wspierające kończące proces przygotowania do pracy ze sprzedawcami 16 - 17 wrzesień 2024

KOSZTY

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Koszty (w tym zakwaterowanie i posiłki) pokrywane są z dotacji KCPU. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu. Szkolenia w ramach modułu praktycznego uczestnicy zobowiązani są zorganizować we własnym zakresie.


PROGRAM SZKOLEŃ

Celem szkolenia jest przygotowanie trenerów prowadzacych szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Program szkolenia składa się z trzech etapów. Pierwszy etap odbędzie się w czerwcu, drugi etap (polegający na wykorzystaniu nabytych umiejętnosci i wiedzy w praktyce poprzez samodzielne przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców) będzie miał miejsce  w okresie wakacyjnym. Trzeci etap odbędzie się  we wrześniu.

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE

TREŚCI SZKOLENIA -DZIEŃ PIERWSZY
Omówienie celów szkolenia instruktorów, kwestie organizacyjne przebieg i formy szkolenia.
Analiza celów szkolenia dla instruktorów oraz cele szkoleń dla sprzedawców z perspektywy profilaktycznej oraz z perspektywy osobistej uczestników szkoleń dla sprzedawców.
Analiza potrzeb i wynikających z nich postaw i zachowań uczestników grupy szkoleniowej jaką są aktualni sprzedawcy napojów alkoholowych.
Procedura szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych. Kwestie prawne. Sposób pracy nad osobistymi przekonaniami i postawami uczestników, tecjniki i metody kształtowania wiedzy na temat faktów dotyczących działania alkoholu.
Rys historyczny dotyczący dotychczasowych działań szkoleniowych dla sprzedawców napojów alkoholowych, zmieniających się treści i metod pracy.

TREŚCI SZKOLENIA -DZIEŃ DRUGI
Procedura szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych: wykorzystywanie strategii profilaktycznych. Dysonans poznawczy i jego wykorzystywanie podczas szkolenia
Procedura szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych: Trening umiejętności: 
sprawdzenie wieku i odmowa, procedury wsparcia 
stosowanie technik dyscyplinujących
techniki asertywnej komunikacji 
sposób prowadzenia szkolenia, wykorzystanie pomocy  
Proces grupowy  Wyzwania dla prowadzącego
Przepisy i stosowanie prawa.
 
TREŚCI SZKOLENIA -DZIEŃ DRUGI
Procedura szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych: Trening prowadzenia warsztatu   Samodzielna realizacja fragmentów szkolenia z grupą.
Omówienie prowadzenia zajęć, wyzwania i rozwiązania, konsultacje i karta samooceny, zakończenie i informacja zwrotna

SZKOLENIE WSPIERAJĄCE

TREŚCI SZKOLENIA -DZIEŃ PIERWSZY
Omówienie doświadczeń z samodzielnego prowadzenia szkoleń
Analiza stosowanych rozwiązań w sytuacjach wyzwań i trudności podczas przeprowadzonych szkoleń
Trening umiejętności: techniki radzenia sobie z trudnościami podczas szkolenia.
Analiza kompetencji wykorzystywanych podczas szkolenia z perspektywy refleksji osobistej i planu rozwoju uczestników

TREŚCI SZKOLENIA -DZIEŃ DRUGI
Stosowanie umiejętności sokratejskich podczas prowadzenia szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych
Trening kompetencji – ćwiczenie procedury szkoleniowe
Co dalej? Perspektywy rozwojowe oraz podsumowanie procesu szkoleniowego i ewaluacja


NARZĘDZIA DLA UCZESTNIKÓW