Motywowanie pracowników i angazowanie ich w sposób wspierający kreatywność i zaangazowanie nie sa dzis oparte na nagrodach czy karach, poddwyżkach czy cieciach pensji. Na rynku pracy rządzonym przez pracowników potrzebne jest nowe podejscie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pracowników i potrzebom firm.

Informacje o warsztacie:

Dlaczego warto się z nami uczyć motywacji?

 •     Ponieważ wierzymy, że jakość pracy i jakość  produktu jest wynikiem wewnętrznej satysfakcji pracowników płynącej z zaspokojenia swoich potrzeb, działania zgodnego z ich wartościami i przyczyniającego się do ogólnie pojętego dobra firmy.
 •     Ponieważ wierzymy, że każdy człowiek może znaleźć motywację w firmie,gdy otworzy się w niej przestrzeń do włączenia jego potrzeb osobistych w działanie zespołowe.
 •     Ponieważ w naszej pracy opieramy się na najnowszej wiedzy wynikającej z praktycznych badań oraz wieloletnim doświadczeniu trenerskim w pracy nad motywacją i komunikacją sprzyjającą współpracy i budowaniu zespołu.

Jak to będziemy robić?
 •     Poprzez dostarczenie najnowszej wiedzy o procesach motywacji uwzględniających w działaniu autonomię, mistrzostwo poczucie celu.
 •     Poprzez rozpoznawanie osobistych potrzeb, wartości i celów członków zespołu oraz uwspólnienie ich w postaci misji i priorytetów firmy.
 •     Poprzez zastosowanie aktywnych technik i metod sprzyjających otwartej komunikacji i tworzeniu wspólnych rozwiązań.

Co zyskają uczestnicy?
 •     Świadomość własnych celów, potrzeb i wartości, oraz umiejętność odnajdywania ich w przestrzeni firmy.
 •     Zrozumienie znaczenia autonomii, mistrzostwa i wspólnoty celów dla motywowania pracowników.
 •     Wiedzę na temat wybranych metod komunikacji sprzyjających motywowaniu zespołu.

Treści warsztatu

 • .    Wspieranie uczestników warsztatu w budowaniu zespołu managerskiego firmy.
 • .    Wymiana doświadczeń uczestników związanych z motywowaniem i komunikacją w firmie.
 • .    Odniesienie doświadczeń do wiedzy na temat motywacji i komunikacji.
 • .    Refleksja uczestników warsztatu nad potrzebami swoimi i podwładnych.
 • .    Uwspólnienie wartości osobistych z wartościami ważnymi dla firmy.
 • .    Podniesienie świadomości w zakresie osobistego mistrzostwa znajdującego przestrzeń w firmie.
 • .    Uwspólnienie osobistych celów uczestników w kontekście potrzeb rozwojowych firmy.
 • .    Diagnoza: - jak jest z motywacją w naszej firmie, a jak chcemy żeby było?
 • .    Transfer oczekiwań na działanie.
 •     Jak wykorzystać doświadczenie z tego warsztatu podczas rozmowy pracownikiem.
 •     Pytanie rozwojowe zespołu: - co dalej...?
 • Zajęcia będą miały charakter warsztatowy opierający się na praktycznym działaniu i uczeniu się otwartej komunikacji.